Když vám alkohol přerůstá přes hlavu

Ústav prevence a léčby závislostí – nabídka služeb

Přístup k užívání návykových látek úzce souvisí s celkovým životním stylem. Potíže při zvládání každodenního života mohou vykrystalizovat jako důsledek nestřídmé konzumace návykových látek. Také v nich člověk mohl hledat úlevu, povzbuzení, únik nebo zaplnění prázdných míst v nevyhovujících životních podmínkách. Při překonávání a předcházení závislosti nebo jejího znovuvzplanutí se proto nezaměřujeme pouze na problematický vztah k návykové látce a jeho zdravotní dopady. S našimi klienty a jejich blízkými vždy hledáme cestu, jak ze stávajících životních podmínek vystavět to nejlepší, co je v jejich momentálních možnostech a silách.

Někdy je třeba začít stavět od samotných základů – víme, kam se obrátit o střechu nad hlavou a jídlo pro dnešní den. Mohly se nakupit nevyřízené úřední, právní či finanční záležitosti – neplatné doklady, nesplněné závazky vůči rodině či institucím, střety se zákonem nebo společenskými normami, vymahatelné nároky a práva. Při hledání východiska z těchto situací jednáme s ohledem na klientovo bezpečí, v souladu s právním řádem a podporujeme taková řešení, která předchází vzniku dalších škod.

Po stabilizaci nutného existenčního minima přichází čas myslet na seberealizaci, uplatnění či rozvoj osobitých schopností, dovedností a zájmů. Pro někoho to může znamenat poohlédnutí po nové práci, rekvalifikaci či doplnění vzdělání; pro jiného obohacení volného času o aktivity přinášející do života více radosti a sdílení s druhými. Pokud to naši klienti potřebují, poskytujeme jim podporu při hledání dostupných možností ve všech těchto oblastech.

Už samotná péče o uvedené potřeby může člověka uvolnit a otevřít k uspokojivějšímu soužití s druhými. Dlouhodobější spolupráce s našimi terapeuty může napomoci také k odstranění hlubších překážek při navazování a udržování dobrých vztahů s rodinou, partnery, přáteli i širším společenským okolím. Nadto nabízíme zprostředkování poradenských služeb pro klienty, kteří se necítí jisti ve své rodičovské roli a chtěli by se lépe naladit na potřeby svých dětí.

Nesoudíme, spíše se snažíme spolu s klientem porozumět, jakou funkci v té které oblasti jeho potřeb plní návyková látka a co do ní přináší abstinence. Konečné kroky a odpovědnost za vlastní rozhodnutí přitom ponecháváme v rukou klienta.

KONTAKTY

ÚPLZ A Kluby – Terapeutické centrum

Křenová 67, Brno, 602 00

www.akluby.cz

Romana Dreslerová, sociální pracovnice

Tel.: 541 237 233, romana.dreslerova@akluby.cz

 

Mgr. Klára Pitlachová, psycholožka

Tel.: 548 211 860, pitlachova.klara@gmail.com

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Služby jsou určeny lidem, kteří se vlastními silami potýkají s problematickým užíváním návykových látek včetně alkoholu, léků nebo sázení či hraní o peníze. Smyslem pomoci je dosáhnout a udržet abstinenci a zakusit její dlouhodobé pozitivní účinky, rozšířit rejstřík účinných způsobů zvládání těžkostí a zmírnit nepříznivé dopady nadměrného užívání návykových látek či gamblingu.

Prostřednictvím této služby nabízíme:

 • adiktologické poradenství zaměřené na orientaci v souvislostech vzniku, průběhu a léčby závislosti
 • psychosociální poradenství a terapii zaměřenou na motivaci ke změně, rozpoznání vnitřních i vnějších spouštěčů návykového chování a vytvoření mechanismů jejich zvládání, podporu v krizových situacích
  • základní podporu při hledání bydlení, práce, rekvalifikace, řešení dluhů, pomoc při vyřizování sociálních dávek a komunikaci s úřady
  • kontakty na spolupracující organizace v Brně a okolí
  • 1. Ambulantní léčba závislostí

pravidelné osobní konzultace (6-14 měsíců)

jednorázové telefonické konzultace při akutních stavech

 • 2. Poradenství pro příbuzné

jednorázové telefonické nebo osobní konzultace (5-6 sezení)

 

NÁSLEDNÁ PÉČE

Služba je určena lidem, kteří prošli ústavní nebo ambulantní léčbou závislosti na návykových látkách včetně alkoholu, léků nebo gamblingu a dosáhli již alespoň 3 měsíční abstinence. Smyslem pomoci je udržet abstinenci a vypořádat se s obtížemi, které s sebou přináší návrat z chráněného léčebného režimu zpět do běžného života.

Prostřednictvím této služby nabízíme:

 • psychosociální poradenství a terapii zaměřenou na rozpoznání spouštěčů návykového chování, vytvoření mechanismů jejich zvládání, osvojení nástrojů pro předcházení relapsu a práci na osobních tématech
 • terapeutické skupiny zaměřené na vzájemnou podporu a získání nových sociálních zkušeností v bezpečném prostředí oceňujícím abstinenci jako kladnou hodnotu
  • kontakty na spolupracující organizace v Brně a okolí
 1. Ambulantní doléčovací centrum

pravidelné osobní konzultace (6-14 měsíců)

jednorázové telefonické konzultace při akutních stavech

 

 • 2. Doléčovací centrum s přechodovým bydlením

socioterapeutický pobyt v společném bytě (6 měsíců)

 

 

 

 

 

Předchozí příspěvek
Výroční zpráva 2018
Následující příspěvek
Tělo a alkohol – jak působí alkohol na orgány a mozek

Související články

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Menu