1. Poslání organizace

ÚPLZ A Kluby Brno, z. ú. je zapsaný ústav, který služby odborného sociálního poradenství/ambulantní léčby a následné péče/ambulantního doléčovacího programu poskytuje v Brně. Usilujeme o prevenci, zmírňování následků a léčbu škodlivého užívání či závislosti na alkoholu, jiných návykových látkách a hazardním hráčství. Pomáháme lidem řešit problém jejich závislosti, včetně podpory a poradenství jejich rodinám a blízkým. Zaměřujeme se též na poskytování služeb lidem znevýhodněným na trhu práce.

2. Cíle

 1. Poskytovat služby odborného sociálního poradenství/ambulantní léčby v problematice závislostí na alkoholu a gamblingu a následné péče/ambulantního doléčovacího programu v plné šíři a kvalitě dle metodiky jednotlivých služeb zaměřené na uživatele služeb.
 2. Vytvářet a realizovat preventivní programy pro děti, mládež a rodiny směrující k aktivnímu a smysluplnému životu bez zneužívání alkoholu, jiných návykových látek, hraní a s posilováním zodpovědnosti za kvalitu svého vlastního života.
 3. Mít zpracované metodiky služeb a standardizovat pracovní postupy, neustále pracovat na jejich zkvalitňování a zefektivňování.
 4. Vytvářet efektivní rámec pro fungování služeb tzn. efektivně zajišťovat financování služeb, prezentovat služby odborné i laické veřejnosti a efektivně přepojovat jednotlivé služby k prospěchu uživatelů.
 5. Zabezpečit sociální začleňování uživatelů služeb a zabránit vzniku závislosti na službě, poskytovat informace směrující k orientaci v řešené problematice a zvyšovat tak samostatnost uživatelů a využívání vlastních zdrojů uživatele pro řešení nepříznivé sociální situaci ve svém přirozeném prostředí.

3. Cílové skupiny

 1. osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 2. osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

4. Kritéria pro odmítnutí zájemce o službu

 Zájemce o službu můžeme odmítnout pokud:

 1. neposkytujeme službu, o kterou zájemce žádá a to i s ohledem na vymezení okruhu osob, kterým službu poskytujeme tzn. nespadá do cílové skupiny
 2. nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá, v tom případě nabídneme zájemci možnost zařazení do pořadníku
 3. jsme se zájemcem, v době kratší než 6 měsíců před aktuální žádostí, vypověděli dohodu o poskytnutí služby z důvodu porušování povinnosti vyplývajících z dohody

5. Zásady a principy poskytování služby v A klubech Brno

 1. Podpora vlastní aktivity uživatele a jeho rozvoje dle motta „Pomoz mi, abych si pomohl/a sám/a“
  • Vlastní motivace uživatele je základním předpokladem vzájemné spolupráce. Podporujeme uživatele v aktivním přístupu k jeho situaci, motivujeme k postupnému přebírání zodpovědnosti a vlastním zapojení se uživatele do řešení jeho situace. Usilujeme o to, aby se uživatel mohl rozhodovat s porozuměním důsledkům své volby.
  • Nabízíme uživatelům podporu nejen při řešení jejich bezprostřední tíživé životní situace, ale i při zapojování do dalších oblastí života – rodina, práce, společenství, veřejný život, zdraví, apod. tak, aby uživatelé našich služeb mohli využívat „běžných zdrojů“.
 2. Respekt vůči uživateli
  • Ve vzájemném vztahu pracovníka a uživatele upřednostňujeme zásady rovnosti a vzájemného respektu.
  • Respektujeme fakt, že každý člověk je jedinečný – každý má odlišné potřeby, zájmy, schopnosti a dovednosti. S ohledem na tyto skutečnosti volíme individuální přístup ke každému uživateli.
  • Respektujeme svobodné právo každého uživatele rozhodovat o podobě spolupráce.
  • Při práci s uživatelem nás zajímá nejen samotná situace, ale i její subjektivní vnímání a prožívání uživatelem, včetně jeho/její postoje k problému.
  • Zachováváme právo uživatele na anonymní poskytování služby.
 3. Zásady odbornosti a profesní etiky
  • Výkon služeb je upraven v operačních manuálech a jednotlivých metodikách služby, včetně definovaných kvalifikačních požadavků na pracovníky.
  • Pracovník je odpovědný za celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základní předpoklad pro udržení stanoveného standardu služeb a schopnosti řešit etické problémy. Povinností pracovníka je průběžně se vzdělávat v rozsahu minimálně 24 hodin ročně.
  • Ke zvýšení odbornosti služeb a pracovníků je zajištěna pravidelná individuální supervize.
  • Všichni pracovníci se zavazují slibem mlčenlivosti ohledně osobních a citlivých údajů o uživatelích.  Pracovníka se týká ohlašovací povinnost pouze v případech určených zákonem ČR.
  • Ke zvyšování kvality služeb přispívá také průběžné zjišťování a vyhodnocování potřeb uživatelů, jež nám umožňuje pružně reagovat na potřeby uživatelů.
  • Uživatelům, kteří se na naši organizaci obrátí s problémy, jejichž řešení nemůžeme postihnout, zprostředkujeme služby jiných organizací. Snažíme se proto navazovat spolupráci s jinými organizacemi či poskytovateli veřejných služeb.
Menu