Rozumíme tomu, že nikdo nezvedá skleničku, či láhev proto, aby se stal závislým. Na závislost nahlížíme jako na složitý a provázaný systém vztahů, vnímáme ji v kontextu rodiny, ve které člověk vyrůstal a ve které nyní žije. Ve střízlivosti vidíme možnost, jak být přítomný v životě a ve světě, jak být v kontaktu sám se sebou. Abstinenci proto vidíme jako prostředek k dosažení jiných životních cílů. Pomáháme pochopit význam alkoholu v životě člověka a porozumět impulsům, které spouštějí, či vedou v opakovanou a život ohrožující konzumaci. Nabízíme poradenství a terapii nejen osobám závislým, ale i rodinným příslušníkům a blízkým osobám. Naše služby jsou založeny na principech dobrovolnosti a anonymity. Nehodnotíme a nesoudíme. Věříme, že změna je možná.

Ambulantní léčba nabízí lidem, kteří užívají alkohol a/nebo návykové léky a hazardním hráčům komplexní a specializované ambulantní služby směřující ke zvládnutí specifických obtíží spojených s konzumací legálních drog a hraním hazardních her.

Služba nabízí také pomoc při řešení duševních onemocnění, která doprovázejí užívání legálních drog, ať jde o diagnózu primární (přítomnou před začátkem rozvoje látkové i nelátkové závislosti), nebo duální (vzniklou až v souvislosti užívání legálních drog, příp. hraním).

Spektrum služeb zahrnuje psychosociální služby a sociální poradenství. Externě zajišťujeme i farmakoterapii, společně s dalšími službami. Základním smyslem činnosti je motivovat klienta ke změně životního stylu.

Vzrušení, adrenalin, touha porazit stroj nebo přijít jednoduchou formou k penězům nás mohou zavést k hraní hazardních her a sázení. Z počátku se může zdát, že se jedná o nevinnou zábavu, která ale se vzrůstající tendencí může vést k závažným problémům jako jsou nárůst dluhů, ztráta rodinných vztahů a kontaktu s okolí, zanedbané zdraví, ztráta zaměstnání…

Na závislost nahlížíme jako na složitý a provázaný systém vztahů, vnímáme ji v kontextu rodiny, ve které člověk vyrůstal a ve které nyní žije. V abstinenci od hraní a sázení vidíme příležitost , jak být přítomný v životě a ve světě, jak být v kontaktu sám se sebou. Abstinenci proto vidíme jako prostředek k dosažení jiných životních cílů. Pomáháme pochopit význam gamblingu v životě člověka a porozumět impulsům, které spouštějí, či vedou v opakovanému a život ničímu chování. Nabízíme poradenství a terapii nejen osobám závislým, ale i rodinným příslušníkům a blízkým osobám. Naše služby jsou založeny na principech dobrovolnosti a anonymity. Nehodnotíme a nesoudíme. Věříme, že změna je možná.

Vidět naše blízké, jak si ničí zdraví a vzdalují se od nás je vždy bolestné. Z toho důvodu v rámci našich služeb nabízíme poradenství po příbuzné a blízké osoby lidí závislých na alkohol, legálních drogách a gamblingu. Může se jednat o jednorázovou konzultaci či dlouhodobější terapie, jejichž cílem je předání základních informací o závislosti, a jak blízkého člověka motivovat ke změně. Během sezení se rovněž můžeme zaměřit na uzpůsobení vlastního života, aby se zlepšila Vaše vlastní kvalita života.

Jsme společnost a posláním naší služby je podporovat uživatele v dosažení samostatnosti tak, aby se uživatel postupně stal nezávislým na službách a dokázal vést (opět) samostatný a plnohodnotný život. Doléčování vnímáme jako součást dokončení a završení léčebného procesu. Smyslem a cílem služby doléčování je podpořit a udržet žádoucí změny, které byly nastartovány v procesu léčby. Posláním služby následné péče je podpora uživatele v jeho schopnosti žít bez alkoholu, léků a/nebo hazardního hraní.

Komu je služba určena:

Služba Následná péče (dále jen NP) je určena lidem, kteří absolvovali ústavní nebo ambulantní léčbu závislosti na alkoholu, lécích nebo hazardním hraní, případně kteří abstinují déle než 3 měsíce pomocí vlastních sil. Službu následné péče mohou využívat osoby od 18 ti let věku.

Cílem odborného sociálního poradenství v Terapeutickém centru ÚPLZ A Kluby Brno z.ú. je poskytnout cílové skupině nezbytnou pomoc při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti (společenské izolace), ve které se ocitli hlavně v důsledku zneužívání návykových látek. Poskytnutím informací a podporou se budeme snažit, aby lidé stižení závislostí mohli vést život obdobný jako lidé v běžné společnosti.

Doléčovací skupina je nedílnou součástí služby Následná péče. Jejím smyslem je vzájemná podpora lidí, kteří si prošli podobnými životními zkušenostmi. Kromě sdílení, vzájemné inspirace a povzbuzení je to příležitost k sebepoznání (očima druhých) a k rozšíření obvyklých způsobů chování. Skupinová setkání probíhají jednou za 14 dní, doporučujeme kombinovat je s paralelním individuálním poradenstvím v rozsahu 1-2 setkání za měsíc.

Skupina se otevírá nanejvýš 2-3x ročně při dostatečném množství (motivovaných) zájemců po léčbě závislosti na alkoholu nebo hazardních hrách, případně těch, kteří od těchto látek abstinují alespoň 3 měsíce. Před zahájením skupiny každý zájemce absolvuje vstupní rozhovor s vedoucím skupiny (cílem je navázat osobnější vztah, minimalizovat obavy a nejistotu, příp. vyjasnit si náplň skupiny, ev. motivaci).

Kvůli epidemii koronaviru se skupiny dočasně pozastavují

Jen s mírou

Kontrolovaná konzumace alkoholu

První krokem při aplikaci kontrolovaného pití je provést důkladnou diagnostiku a odebrat kvalitně anamnézu klienta/klientky – tak je možné posoudit vhodnost/nevhodnost aplikace kontrolovaného pití u konkrétního klienta/klientky a také zmapovat rizikové situace týkající se konzumace alkoholu u konkrétního klienta/klientky.

Dále by měl klient/klientka po stanovenou, jasně vymezenou dobu zcela abstinovat od pití alkoholu – za jakési minimum ověřené dobrou praxí byl ve výpovědích popisován jeden měsíc abstinence. Období vstupní abstinence je možné označit za dobrou revizi volních mechanismů a schopnosti sebekontroly na straně klienta/klientky Jeden z respondentů zahajuje aplikaci kontrolovaného pití fází, kdy klient/klientka pije bez omezení a mapuje „svoje pití“. Po této fázi je formulována dohoda o budoucím stavu a postupu ve vztahu ke konzumaci alkoholu. Součástí počátku poskytování intervence je i mapování představ klienta/klientky o tom, co to je kontrolované pití, jakou o tom mají představu. Osvědčeným postupem je i to, aby kontrolované pití obsahovalo složku edukace, v rámci níž jsou předávány následující zásady týkající se kontrolovaného pití – konzumovat co nejřidší alkohol, lépe konzumovat pivo než víno a lépe víno než tvrdý alkohol (tvrdý alkohol je většinou respondentů/respondentek zcela nedoporučován).

Menu