Jakými principy se řídíme

 • Bezplatnost služby
 • Mlčenlivost
 • Respekt k individualitě a důstojnosti zájemce nebo uživatele
 • Zplnomocňování – podpora samostatnosti
 • Dobrovolnost
 • Profesionalita poskytovaných služeb

Jaké jsou naše cíle

 • Psychická stabilizace
 • Schopnost samostatně abstinovat
 • schopnost efektivně pracovat s případným relapsem
 • schopnost řešit otázky spojené s prací, pracovním uplatněním, kvalifikací
 • Schopnost řešit vlastní finanční situaci (např. dluhovou problematiku)
 • Schopnost řešit otázky spojené s bydlením
 • Schopnost navázat kontakt se svojí rodinou a vytvářet hodnotné vztahy s okolím
 • Schopnost aktivně využívat volného času
 • Schopnost dbát na vlastní fyzické i duševní zdraví

Povinné aktivity služby

 • Základní sociální poradenství – nabídka sociálního poradenství v oblasti sociálních dávek, zdravotních služeb, vyhledávání kontaktu a informací, asistenční doprovod, zprostředkování další služby.
 • Individuální terapie – práce na stanovených cílech mezi uživatelem a terapeutem.
 • Skupinová terapie – sdílení zkušeností uživatelů pod vedením odborníka.
Menu