Přechodové bydlení – vzhledem k pandemii COVID-19 je přechodové bydlení dočasně zrušeno

 1. A Kluby Brno
 2. Naše služby
 3. Přechodové bydlení – vzhledem k pandemii COVID-19 je přechodové bydlení dočasně zrušeno

Ubytování v sociálních bytech je určeno lidem závislým na alkoholu, hazardním hraní nebo lécích, kteří absolvovali minimálně tříměsíční léčbu závislosti, abstinují, a současně se rozhodli učinit podstatné kroky, vedoucí ke změně životního stylu. Sociální bydlení s terapeutickým režimem je určeno především klientům po absolvování léčby závislosti v PN na oddělení, které se léčbě závislosti věnuje. Přijmout můžeme i klienty, kteří absolvovali intenzivní a dlouhodobou formu ambulantní léčby. V obou případech vyžadujeme doporučení od odborníka, který je s Vámi v kontaktu min. 3 měsíce, jako podmínku pro přijetí do našeho programu.

Cílová skupina

 • Lidé po léčbě závislosti na alkoholu, hazardním hraní nebo lécích, kteří abstinují po dobu minimálně tří měsíců a po ukončení léčby se nemohou nebo nechtějí vrátit do svého původního bydliště,
 • lidé, kteří ztratili nebo nemají původní bydliště,
 • lidé s kumulovanými problémy, ale schopností je samostatně řešit,
 • lidé motivovaní pro abstinenci a změnu životního stylu,
 • lidé schopní samostatného bydlení,
 • lidé starší 18 let,
 • ubytování je určeno pouze pro muže.

Koho nemůžeme přijmout

 • Děti a mladistvé do 18 let,
 • osoby, které nemají zájem o účast na terapeutických aktivitách,
 • osoby, které nejsou schopny vykonávat základní úkony potřebné pro každodenní péči o sebe (např. v důsledku zdravotního omezení),
 • osoby, u kterých je primární závislost na nelegálních návykových látkách (amfetaminy, opiáty atd.)

Základní podmínky služby

Sociální bydlení zahrnuje zajištění přechodného bydlení v délce 6 měsíců a povinný komplexní sociálně – terapeutický program. Podmínkou bydlení je motivace k absolvování terapeutického programu. Klienti se budou účastnit individuální a skupinové terapie a dalších aktivit. Ochrana a bezpečí tohoto prostoru je zajišťována prostřednictvím každodenní kontroly abstinence. Cena ubytování je 4000 Kč za měsíc. Byt je plně vybavený. Platbu je nutno uskutečnit nejpozději v den ubytování. Na jednom bytě může být max. 7 osob. Ubytování je určeno pouze pro muže.

Ubytování se řídí domovním řádem, se kterým jsou klienti seznámeni při podpisu nájemní smlouvy. Ubytovaní jsou povinni dodržovat pravidla doléčovacího programu a vnitřní řád organizace, se kterým jsou seznámeni na první konzultaci s klíčovým pracovníkem.

Povinné aktivity sociálního bydlení

Individuální terapie

Terapeut doprovází uživatele k žádoucí změně směrem k uspokojivějšímu prožívání, chování ve vztazích a sociálnímu začlenění dle společně dohodnutých dílčích a konečných cílů. Obecným cílem terapie je udržení úplné abstinence.

Skupinová terapie

Sdílení zkušeností uživatelů v bezpečném prostředí skupiny pod vedením terapeuta. Skupina nabízí možnost navázání nových sociálních vztahů, vzájemnou podporu a porozumění. Pomáhá lépe zvládat každodenní obtíže spojené s tématem závislosti.

Sociální práce

Jedná se zejména o zvýšení zaměstnatelnosti a uplatnění na trhu práce, hledání vlastního bydlení, mapování a řešení dluhových závazků vč. právního poradenství, jednání se sociálními úřady, vyřizování sociálních dávek, mapování zdravotní péče, využití volného času, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Délka pobytu

Základní délka ubytování je 6 měsíců. V odůvodněných případech je možné pobyt prodloužit o 2x dva měsíce, při splnění podmínek pro prodloužení, a pokud není plně obsazená kapacita bydlení (včetně čekatelů na ubytování).

Výběr zájemců

Postup při výběru zájemce o sociální bydlení s terapeutickým režimem:

 1. Řádné podání přihlášky se všemi náležitostmi (osobní dotazník, motivační dopis, souhlas se zpracováním osobních údajů a sdílením informací, doporučení odborníka).
  Doporučujeme si do týdne od odeslání přihlášky zavolat na uvedená telefonní čísla, často k nám přihlášky nedorazí
 2. Vyrozumění zájemce do 5ti pracovních dnů o volné/obsazené kapacitě.
 3. Prosíme neposílat doporučeně!

Výběr zájemců probíhá na základě přijatých přihlášek, které zájemci o sociální bydlení s terapeutickým režimem zasílají do Terapeutického centra.  Pořadí přihlášek je dáno datem přijetí přihlášky.

Kritéria pro výběr zájemců do sociálního bydlení

 • motivace k abstinenci a doléčování
 • potřebnost sociálního bydlení s terapeutickým režimem
 • motivace ke změně životního stylu
 • finanční situace
 • vhodnost sociálního bydlení pro zájemce
 • postoj ke kontrole abstinence
 • trvalý pobyt v ČR
 • rizika při přechodu z chráněného prostředí do nechráněného prostředí

Rozhodující kritéria pro případ více zájemců o jedno místo

 • datum podání přihlášky
 • motivace k doléčování
 • potřebnost SB
 • finanční situace
 • samostatnost

Přihláška pro zájemce o službu

Romana Dreslerová

sociální pracovník
Menu