Cílem odborného sociálního poradenství v Terapeutickém centru ÚPLZ A Kluby Brno z.ú. je poskytnout cílové skupině nezbytnou pomoc při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti (společenské izolace), ve které se ocitli hlavně v důsledku zneužívání návykových látek. Poskytnutím informací a podporou se budeme snažit, aby lidé stižení závislostí mohli vést život obdobný jako lidé v běžné společnosti.

Odborné sociální poradenství je zaměřeno na potřeby jednotlivých okruhů u těchto cílových skupin, součástí poradenství bude sociální práce s klientem:

 • Osoby stižení závislostí na návykových látkách
 • Osoby ohrožené závislostí na návykových látkách
 • Osoby v obtížné životní situaci
 • Příbuzní a blízcí této cílové skupiny

Cílovým skupinám bude poskytováno odborné sociální poradenství za účelem

 • zvýšení kvality jejich života, a to především skrze informovanost klientů o jejich právech a možnostech,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • zprostředkování navazujících služeb,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • skupiny pro příbuzné 3-5 sezení dle potřeb klientů.

Dále je možné

 • Poskytnutí informace, rady nebo podpory směřující k řešení nepříznivé sociální situace žadatele
 • Poskytnutí sociálního a sociálně právního poradenství
 • Poskytnutí terénního odborného sociálního poradenství
 • Poskytnutí informací a rad v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění, sociální rehabilitace a dalších oblastí souvisejících s problémy osob stižených závislostí
 • Zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí, formulářů ad.
 • Odkazování uživatelů na další návazné služby, odborná pracoviště ad.
 • Zprostředkování kontaktů a jednání s úřady, institucemi, odbornými pracovišti, odborníky podle potřeb a přání uživatele

Pravidla jednání se zájemci o službu

1. Pravidlo jednání se zájemci o službu
2. Pravidlo informování zájemce o službu
3. Postup při osobním jednání se zájemcem o službu
1. Pravidlo jednání se zájemci o službu

Při jednání se zájemcem o službu Odborné sociální poradenství vždy klademe důraz na jeho cíle a zájmy a především respektujeme právo na jeho svobodné rozhodování. Klademe důraz na rovnost poskytovatele (pracovníka) a uživatele.

Obecná pravidla jednání se zájemcem o službu:

 • Poskytovatel projednává se zájemcem jeho přání a očekávání, s nimiž naši organizaci vyhledal a potřeby, k jejichž naplnění by mělo poskytování služby vést, srovnává je s možnostmi našeho zařízení, o kterých zájemce informuje, přičemž je hledána společná cesta, jejíž vyjádření je sjednáno následně Dohodě o poskytování služeb  a Individuálním plánu.
 • Jednání se může kromě zájemce zúčastnit v podstatě kdokoli, kdo uživatele doprovází, avšak za podmínek, že: zájemce o službu souhlasí s účastí doprovodu u jednání a maximální počet osob přítomného u jednání jsou čtyři lidé, vč. zájemce o službu/uživatele. Jednání probíhá osobně v prostorách ÚPLZ A Kluby Brno z.ú. v době otevíracích hodin, tj. od 8 hod do 16 hod. v pracovní dny..
 • Informace jsou poskytovány s ohledem na zájemce, a to tak, aby nebyly opomenuty základní skutečnosti a zájemce zároveň nebyl při prvním kontaktu zahlcen informacemi.

Veškeré kontakty se zájemci a jejich průběh jsou evidovány v elektronické evidenci a v osobní dokumentaci zájemce o službu.  Zájemci, kteří nevystupují anonymně, jsou vedeni pod jejich jménem, výkon je nazván Jednání se zájemcem. Anonymní zájemci pak pod označením „anonym 01“ (dle číslování), nebo pod zvolenou přezdívkou. V případě odmítnutí je o tomto učiněn záznam v elektronické evidenci a v osobní dokumentaci zájemce o službu.

2. Pravidlo informování zájemce o službu

V rámci prvního kontaktu jsou zájemci poskytovány základní informace o službě, aby se mohl rozhodnout o využití dané služby. Tyto informace může zájemci poskytnout sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, psycholog nebo terapeut, a to formou osobního kontaktu. Informace touto formou jsou poskytovány s vědomím, že případnému zájemci slouží pouze k rozhodnutí, zda dojde k osobnímu kontaktu s pracovníkem organizace a následnému jednání o vstupu zájemce do služby. O tomto kontaktu je učiněn záznam do osobní dokumentace zájemce o službu.

Základní informace poskytované zájemci o službu:

 • adresa organizace, kontaktní informace
 • otevírací doba
 • základní nabídka služeb (výčet + krátká charakteristika)
 • cílová skupina služeb (pro koho je služba určena)
 • okolnosti poskytování služeb:
  • anonymita služby
  • povinnost mlčenlivosti pracovníků
  • diskrétnost (bez vědomí a písemného souhlasu uživatele nesdělujeme informace o uživateli a průběhu konzultací ani jeho nejbližším)
  • bezplatnost
  • bez doporučení
  • profesionální zajištění (jména a pozice pracovníků)
  • zařazení do pořadníku v případě odmítnutí pro překročení kapacity služby

Uživatel je dále informován o způsobu a místě, na kterém si může základní informace o službě znovu prostudovat (webové stránky organizace, informační letáky, nástěnka organizace, na které nalezne i veřejný závazek organizace a pravidla pro vyřizování stížností).

3. Postup při osobním jednání se zájemcem o službu

Zájemce o službu je přijat v prostorech organizace pověřeným pracovníkem (sociální pracovník, pracovník v sociálních službách psycholog, terapeut), který se představí, tzn. sdělí své jméno a pracovní pozici v organizaci (profesi).

Pokud zájemce přichází v doprovodu, je mu dána možnost, aby si vybral, zda si přeje přítomnost doprovodu během rozhovoru (jednání). Pokud si to zájemce a doprovod přejí, jsou zanechání o samotě na bezpečném místě, aby se dohodli, kdo všechno bude přítomen jednání. Doprovodu je umožněno kdykoliv opustit jednání v jeho průběhu, pokud si to zájemce přeje.

Zájemci je vysvětlen smysl setkání (jednání o vstupu do konkrétní služby), je dotázán na jeho časové možnosti a seznámen s předpokládanou délkou setkání (cca 60 minut). Zájemce je rovněž upozorněn, že jednání o vstupu do služby se může protáhnout na více setkání v závislosti na jeho individuálních možnostech a schopnostech poskytnout o sobě potřebné informace a v závislosti na čase, který pracovník potřebuje k předání relevantních informací o službě zájemci takovým způsobem, aby tento se mohl kvalifikovaně rozhodnout pro vstup do služby.

Zájemce je upozorněn na možnost zůstat během jednání v anonymitě, kdykoliv jednání ukončit, případně podat stížnost na průběh jednání.

V průběhu prvního osobního kontaktu je zájemce o službu seznámen se základními  informacemi (viz výše uvedené).

 Pracovník zjišťuje:

 • s čím zájemce přichází
 • co od spolupráce/služby zájemce očekává
 • jaké jsou jeho cíle
 • zda spadá do cílové skupiny služby.
Menu