Cílem odborného sociálního poradenství v Terapeutickém centru ÚPLZ A Kluby Brno z.ú. je poskytnout cílové skupině nezbytnou pomoc při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti (společenské izolace), ve které se ocitli hlavně v důsledku zneužívání návykových látek. Poskytnutím informací a podporou se budeme snažit, aby lidé stižení závislostí mohli vést život obdobný jako lidé v běžné společnosti.

Odborné sociální poradenství je zaměřeno na potřeby jednotlivých okruhů u těchto cílových skupin, součástí poradenství bude sociální práce s klientem:

 • Osoby stižení závislostí na návykových látkách
 • Osoby ohrožené závislostí na návykových látkách
 • Osoby v obtížné životní situaci
 • Příbuzní a blízcí této cílové skupiny

Cílovým skupinám bude poskytováno odborné sociální poradenství za účelem

 • zvýšení kvality jejich života, a to především skrze informovanost klientů o jejich právech a možnostech,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • zprostředkování navazujících služeb,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • skupiny pro příbuzné 3-5 sezení dle potřeb klientů.

Dále je možné

 • Poskytnutí informace, rady nebo podpory směřující k řešení nepříznivé sociální situace žadatele
 • Poskytnutí sociálního a sociálně právního poradenství
 • Poskytnutí terénního odborného sociálního poradenství
 • Poskytnutí informací a rad v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění, sociální rehabilitace a dalších oblastí souvisejících s problémy osob stižených závislostí
 • Zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí, formulářů ad.
 • Odkazování uživatelů na další návazné služby, odborná pracoviště ad.
 • Zprostředkování kontaktů a jednání s úřady, institucemi, odbornými pracovišti, odborníky podle potřeb a přání uživatele

Pravidla jednání se zájemci o službu

Menu