Před první návštěvou

  1. A Kluby Brno
  2. Před první návštěvou

Jsou naše služby určeny právě vám?

Naše služby jsou určeny lidem nad 18 let, kteří mají problémy s pitím, návykovými léky, drogami nebo hazardním hraním – jak svým vlastním, tak u někoho blízkého. Naším záměrem je podpořit vás ve snaze o nezávislý, samostatný a uspokojivý život. Součástí této podpory je společné hledání bezpečné individuální míry užívání návykových látek, včetně abstinence u lidí s rozvíjející se nebo již rozvinutou závislostí. S ohledem na vaše potřeby vás můžeme doprovázet při uskutečňování všech drobných i větších změn ve vašem životě, které napomáhají k dlouhodobému udržení této míry.

První kontakt

Je pro vás důležité to co pro nás?

  • Rovnocennost – službu poskytujeme bezplatně každému, kdo splňuje vstupní kritéria pro přijetí do služby. Rozhodující je aktuální kapacita služby a dodržování sjednaných podmínek; finanční dary nejsou zohledňovány.
  • Respekt k individualitě a důstojnosti – každého vnímáme jako jedinečnou a celistvou lidskou bytost, která se i navzdory nepříznivým životním okolnostem může svobodně projevit a nést za své projevy odpovědnost; respektujeme, že každý člověk se liší od druhých svými potřebami, přáními, zájmy, schopnostmi, zkušenostmi, způsobem prožívání… a tuto jedinečnost zohledňujeme i při plánování závazného rámce služby.
  • Zplnomocňování – každému při poskytování služby ponecháváme prostor, aby podle svých možností myslel, mluvil, rozhodoval a jednal sám za sebe; z této zásady vyplývá také dobrovolnost nezbytná pro vstup do služby a kdykoli umožňující její ukončení bez udání důvodu.
  • Transparentnost – každý je při poskytování služby ze strany organizace informován o všech důležitých skutečnostech, které se přímo týkají jeho osoby (např. diagnostické závěry a terapeutická doporučení z nich vyplývající, organizační změny ovlivňující sjednaný rozsah a obsah služby, informace sdělené třetími osobami).
  • Mlčenlivost – pracovníci při poskytování služby nesdělují žádné informace o uživatelích služeb třetím osobám; výjimkou jsou situace, kdy uživatel písemně svolil k informování třetí osoby o vyčíslení docházky a tato osoba se zúčastnila alespoň jednoho setkání pracovníka s uživatelem ještě před vstupem do služby.
  • Odbornost – služba je přednostně poskytována pracovníky, kteří jsou kvalifikovaní k výkonu aktivit přináležejících k zastávané pracovní pozici a pracují pod odborným vedením a supervizí; dobrovolní pracovníci, stážisté nebo jiní pracovníci s nedostatečnou kvalifikací mohou tyto aktivity vykonávat pouze na základě pověření pravomocným pracovníkem a pod jeho dohledem.

Máte zájem o naše služby?

Volejte: +420 603 487 867

Pište: akluby@akluby.cz   

Menu